PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika reglamentuoja “Gėrio sapnai” elektroninės parduotuvės www.geriosapnai.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. “Gėrio sapnai” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. “Gėrio sapnai“ įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
5. “Gėrio sapnai“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis “Gėrio sapnai“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS
8. “Gėrio sapnai“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
8.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
8.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS
9. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

PRETENZIJŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PERDAVIMAS
10. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS
11. “Gėrio sapnai“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje.

12. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

 

 


Palyginti 0